cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Indywidualna terapia pedagogiczna

Cele i zadania terapii pedagogicznej nastawione są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno – motorycznych dziecka. Są to specjalistyczne działania mające również na celu minimalizowanie objawów trudności w uczeniu się, eliminowanie niepowodzeń przedszkolnych, szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji, podwyższenie samooceny oraz motywowanie do dalszych działań – szczególnie do wywiązywania się z odpowiednim rezultatem z obowiązków szkolnych. Na podstawie wstępnej rozmowy z rodzicem oraz diagnozy możliwości, potencjału i umiejętności dziecka, ustalamy plan pracy oraz charakter zajęć.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest dla dzieci i młodzieży:

 • o nieharmonijnym rozwoju,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • o obniżonej sprawności manualnej,
 • ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności: czytania – dysleksja, dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia, poprawnego pisania – dysortografia, matematyki – dyskalkulia,
 • z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z zaburzoną koordynacją wzrokowo – słuchowo – ruchową,
 • z zaburzoną lateralizacją,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • ze spektrum autyzmu/ niepełnosprawnością wzrokową/ słuchową.