cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Regulamin

Regulamin

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług. Regulamin jest stale dostępny na stronie www.cwplublin.pl/regulamin i udostępniany klientowi na każde żądanie.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi konsultacji psychologicznej lub sesji psychoterapii stacjonarnie oraz online.

3. Świadczącym usługi (Usługodawca) jest Centrum Wsparcia Psychologicznego Sp. Z o.o. NIP 7123431617, REGON 521334396 („Centrum”) lub poszczególni Specjaliści współpracujący z Centrum. Kontakt w sprawie świadczenia Usługi możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cwp.lublin@wp.pl lub telefonicznie +48 535 155 223.


Zasady ogólne rezerwacji wizyt

4. W celu umówienia się na konsultację psychologiczną, sesję psychoterapii lub zajęcia grupowe w Centrum Wsparcia Psychologicznego należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie, za pośrednictwem systemu rezerwacji online dostępnego na stronie internetowej www.cwplublin.pl/rezerwacje lub osobiście w placówce pod adresem ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin.


5. Wszystkie wizyty z psychologiem, bądź psychoterapeutą będą potwierdzane przez rejestrację telefonicznie, przez SMS, e-mail lub elektronicznie przy pomocy systemu rezerwacji wizyt dostępnej na stronie internetowej do 3 dni roboczych przed planowaną wizytą.


6. Wizyty niepotwierdzone będą odwoływane.


7. W przypadku wizyt rezerwowanych za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie internetowej www.cwplublin.pl/rezerwacje Klient po zarezerwowaniu terminu wizyty zostanie przekierowany na stronę płatności platformy Przelewy24. Płatności należy dokonać w przeciągu godziny od zarezerwowania terminu wizyty. W przypadku nieopłacenia wizyty we wskazanym terminie zostanie ona anulowana.


8. Płatności za wizyty rejestrowane telefonicznie lub osobiście, mogą zostać uregulowane w rejestracji, bezpośrednio przed lub po odbytej wizycie.


Odpłatność

9. Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie rezerwacji www.cwplublin.pl/rezerwacje


Warunki odstąpienia od umowy

10. Klient ma prawo do odwołania zarezerwowanej wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania kontaktując się z rejestracją telefonicznie pod numerem +48 535 155 223 lub osobiście w miejscu świadczenia usługi tj. ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin.


11. W przypadku odwołania Wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem Klient zobowiązany jest do poniesienia 100% kosztów anulowanej wizyty. W takim przypadku kwota uiszczona z góry za pośrednictwem platformy Przelewy24 nie będzie zwracana.


12. Jeżeli klient odwoła wizytę niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie – wszystkie jego rezerwacje zostaną zawieszone. Dopiero po uiszczeniu należności za nieodbyte wizyty – kolejna rezerwacja staje się aktualna.


13. Warunkiem odblokowania rezerwacji jest uiszczenie zaległej zapłaty przynajmniej dwa dni robocze przed umówioną wizytą przelewem na konto bankowe: 67 1140 1010 0000 5402 7000 1006 lub gotówką w recepcji miejsca wykonywania usługi tj. ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin.


14. W przypadku zmiany formy wizyty ze stacjonarnej na on-line Klient zobowiązany jest dokonać płatności przelewem na konto bankowe: 67 1140 1010 0000 5402 7000 1006 do 3 dni roboczych przed umówioną wizytą.


15. Jeżeli z jakichkolwiek względów Klient przewiduje, że nie uda mu się przybyć punktualnie na umówioną wizytę, zobowiązany jest do zgłoszenia tej informacji swojemu terapeucie, bądź kontaktując się z rejestracją telefonicznie pod numerem +48 535 155 223. W przypadku braku zgłoszenia terapeuta ma obowiązek odczekać na Klienta 15 min.


Niedozwolone działania

16. Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Klient zobowiązuje się do:
a) niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Centrum lub oprogramowania służącego do porozumiewania się na odległość;
b) niewprowadzania Usługodawcy w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie istotnych informacji dotyczących swojej sytuacji;
c) powstrzymywania się od działania w złej wierze.


17. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy i zaprzestania świadczenia usługi, jeżeli Klient narusza Regulamin pomimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania naruszeń.


Reklamacje

18. W przypadku odwołania wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej płatności przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu odwołania Wizyty. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą przez Przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego.


19. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie świadczenia Usługi, Klient lub Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres cwp.lublin@wp.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.


20. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za problemy techniczne spowodowane brakiem odpowiedniej przepustowości łącza Internet bądź problemami technicznymi narzędzia (oprogramowania) służącego do porozumiewania się na odległość. W razie wystąpienia problemów z takim narzędziem (oprogramowaniem) Usługodawca w razie możliwości zaproponuje alternatywne rozwiązanie umożliwiające odbycie wizyty online.


21. Usługodawca i Klient mają prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług.


22. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres: cwp.lublin@wp.pl lub pisemnie na adres: Centrum Wsparcia Psychologicznego ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin.


23. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres email Klienta, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.


24. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Usługodawca lub Klient zostaną poproszeni o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji.


25. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email podany w trakcie zgłaszania reklamacji, chyba że Usługodawca lub Klient zażądają w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.


Dane osobowe

26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu z klientem oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług.


27. Administratorem danych osobowych klienta jest Usługodawca.


28. Usługodawca korzystając z systemu rezerwacji wizyt elektronicznych powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:
NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN. Osoba reprezentująca: Grzegorz Majewski – Prezes Zarządu.


29. Klient będący osobą fizyczną i Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia oraz przenoszenia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Klient ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


30. Usługodawca zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Usługobiorcy i Klienta, w szczególności przed nieautoryzowanym ujawnieniem, przypadkową utratą lub modyfikacją.


31. Dane kontaktowe do administratora danych:


Centrum Wsparcia Psychologicznego Sp.Z o.o.
20-601 Lublin ul. Tomasza Zana 43
tel.: 535155223
e-mail: cwp.lublin@wp.pl


Podmiot przetwarzający:
Nakiedy Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 15/4, 84-200 Wejherowo
tel: (+48) 575 714 634
e-mail: kontakt@nakiedy.pl


Postanowienia końcowe

32. Regulamin w aktualnym kształcie ma zastosowanie od dnia 09.11.2022 r.


33. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
a) konieczności dostosowania go do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez organy państwa;
b) zmiany Cennika;
c) podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności,
d) zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w celu usprawnienia działania Usługi;
e) zmiany zakresu Usługi lub sposobu jej świadczenia;
f) zmian redakcyjnych.


34. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klienta pozostającego stroną umowy o świadczenie Usługi, przesyłając na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej stosowną informację wraz z pouczeniem o prawie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo usługodawca zamieści treść nowego Regulaminu na stronie: www.cwplublin.pl


35. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Usługobiorców o zmianach i opublikowania zmienionej treści Regulaminu.


36. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa, obowiązuje Regulamin w dotychczasowym kształcie.


Załączniki

1. Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24 (dostępny na stronie: www.przelewy24.pl/regulamin)